Privacy beleid

De vereniging Jachthoornblazers Sint Hubertus Nieuwenhagen (hierna genoemd JHBN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JHBN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

              Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

              Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

              Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

              Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

              Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

              Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als JHBN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door JHBN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
        Administratieve doeleinden;
        Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

        De lidmaatschapsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JHBN de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW-gegevens,
email-adres, telefoonnummer en geboortedatum.

 

Uw persoonsgegevens worden door JHBN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van begunstigers

 

Persoonsgegevens van begunstigers worden door JHBN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

       Mondelinge overeenkomst.
 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JHBN de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW-gegevens,
email-adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum.

 

Uw persoonsgegevens worden door JHBN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van het ondersteunen van de vereniging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van cliënten worden door JHBN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

        Administratieve doeleinden;
        Het uitvoering geven aan de overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

–   De overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JHBN de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW-gegevens

email-adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door JHBN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door JHBN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

        Mondelinge overeenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JHBN de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW-gegevens

email-adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door JHBN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van verzoeken via email

 

Persoonsgegevens van email-contacten worden door JHBN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

      Het beantwoorden van de mail.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
        Het sturen van een mail met een vraag.
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JHBN de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

email-adres en telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door JHBN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat er wordt gecorrespondeerd.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:      Het verzorgen van de internetomgeving;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

 Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 Bewaartermijn

JHBN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

              Alle personen die namens JHBN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

              We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

              Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

              We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

              Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Jachthoornblazers Sint Hubertus Nieuwenhagen

Binsfeldstraat 15,

6371 VH Landgraaf

Tel.             : 045 567 00 92

E-Mail         : bestuur@jachthoornblazers.nl